Biedrības Gridasbumba.lv

STATŪTI

Inčukalnā,
2020. gada 5. martā

1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir Gridasbumba.lv (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis ir veicināt florbola (grīdasbumbas) attīstību Inčukalna novadā, radot nepieciešamos apstākļus treniņprocesam un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi un prasmēm, kā arī organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
2.2. Biedrības mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:
2.2.1. nepārtraukta un ikvienam pieejama florbola treniņprocesa sekmēšana Biedrības darbības teritorijā;
2.2.2. jaunu florbola spēlētāju piesaistīšana treniņprocesam;
2.2.3. florbola spēlētāju izglītošana un izaugsmes veicināšana;
2.2.4. ar florbolu saistītu pasākumu (sacensību, nometņu, izglītojošu semināru, publicitātes pasākumu, paraugnodarbību u. tml.) organizēšana un vadīšana Latvijā dažādām vecuma grupām;
2.2.5. informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošana un izplatīšana;
2.2.6. sakaru veidošana ar līdzīgām sporta organizācijām Latvijā un ārpus tās;
2.2.7. mērķa sasniegšanai nepieciešamās infrastruktūras labiekārtošana un apsaimniekošana;
2.2.8. ar mērķa sasniegšanu saistītas saimnieciskās darbības veikšana likumdošanā noteiktajos ietvaros;
2.2.9. finansējuma piesaistīšana florbola attīstīšanai Inčukalna novadā un Latvijā;
2.2.10. veselīga dzīvesveida popularizēšana un sabiedrības iesaistīšana biedrības sporta aktivitātēs.
2.2.11. savu Biedru likumīgo tiesību un interešu aizstāvēšana.

3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā. Tajā norādāmās informācijas sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt, iesniedzot rakstisku lūgumu biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc pusgada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs valdes noteiktajā termiņā nav samaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai biedru sapulcē. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1 piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties un saņemt atlaides dalības maksai visos Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
5.1.5. Biedrības biedram ir tiesības spēlēt kādā no Biedrības izveidotajām komandām dažādās sacensībās.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ievērot Biedrības organizēto pasākumu reglamentu un nolikumu;
5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.5. augstu turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem, kurus biedrības dibināšanas brīdī ievēl biedrības dibinātāji uz diviem gadiem. Beidzoties iepriekšējās valdes darbības termiņam, jauno valdi uz diviem gadiem ievēl biedru kopsapulce.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt sabiedrību katrs atsevišķi.

9. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas. 

10. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedru nauda ir 5,00 eiro mēnesī, ko biedri katru mēnesi ieskaita Biedrības bankas kontā.
10.2. Biedru naudu var maksāt par vairākiem mēnešiem uz priekšu.
10.3. Biedrības nepilngadīgie biedri no biedru naudas ir atbrīvoti.
10.4. Biedrības valde var lemt par citu biedru atbrīvošanas no biedru naudas.