Biedrībā Gridasbumba.lv var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā vai uz veidlapas.

Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Parakstīts iesniegums drukātā formātā jāiesniedz vienam no biedrības valdes locekļiem – Liliānai Jakovickai (mob. 28874370) vai Dainim Gukam (mob. 28899398) vai jānosūta uz biedrības juridisko adresi Strazdiņu ielā 5, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-2141.

Biedru nauda

Biedrības biedru nauda ir 5,00 eiro mēnesī, ko biedri katru mēnesi ieskaita biedrības bankas kontā (rekvizīti). Biedru naudu var maksāt par vairākiem mēnešiem uz priekšu. Biedrības valde var lemt par biedru atbrīvošanas no biedru naudas, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi.

Ieguvumi, iestājoties biedrībā

  • Apvienoties kopienā un izjust piederību līdzīgi domājošajiem.
  • Piekopt un popularizēt aktīvu dzīvesveidu.
  • Attīstīt un popularizēt florbolu.
  • Piedalīties biedrības pārvaldē.
  • Saņemt atlaides dalības maksai biedrības rīkotajos pasākumos.
  • Saņemt atlaides profesionāla florbola inventāra iegādei.
  • Spēlēt biedrības izveidotajās komandās.

Nepilngadīgie

Nepilngadīgie florbola entuziasti ir atbrīvoti no biedru naudas.

Piekrišanu par nepilngadīgo bērnu fotogrāfiju un video materiāla publicēšanu dod viņa vecāki. Iesniegums par bērna publicitāti lejupielādei pieejams šeit: saite.